column-rule-color

از ویژگی column-rule-color برای تعیین رنگ خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.

columns

با استفاده از ویژگی columns می توان محتوای یک عنصر را بصورت ستونی در کنار هم قرار داد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که توسط آن می توان ویژگی های column-width و column-count را مقداردهی کرد.