column-rule

از ویژگی column-rule برای تعیین خطی بین ستون های چیدمان چندستونی استفاده می شود. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصرنویسی است که مقادیر ویژگی های column-rule-width، column-rule-style و column-rule-color را در یک اعلان تعیین می کند.

column-rule-color

از ویژگی column-rule-color برای تعیین رنگ خطی که بین ستون های چیدمان چندستونی رسم شده، استفاده می شود.