برش در SVG با عنصر clipPath

با استفاده از عنصر <clipPath> می‌توان ناحیه یا مسیر برش تعریف کرد و از آن در ویژگی clip-path برای مخفی کردن قسمتی از یک عنصر HTML یا SVG استفاده کرد. زمانی که مسیر برشی را بر روی یک عنصر اعمال می‌کنیم، هر قسمتی از آن عنصر که خارج از مسیر برش قرار بگیرند، نمایش داده نمی‌شوند.