تعیین مکان پس زمینه به روش های مختلف

تعیین مکان پس زمینه با روش های انعطاف پذیر

صورت مسئله گاهی در طراحی نیاز داریم تا تصویر پس زمینه را در گوشه ای متفاوت از گوشه بالا سمت و چپ, مثلا پایین و سمت راست عنصر قرار دهیم. با استفاده از ویژگی background-position می توان چنین کاری را انجام داد اما اگر بخواهیم تا فاصله ای بین تصویر پس زمینه و لبه های […]

calc

از تابع ()calc در سی اس اس برای عملیات ریاضی شامل جمع, تفریق, ضرب و تقسیم بر روی مقادیری از نوع طول, زمان, زاویه, فرکانس و انواع اعداد استفاده می شود.   این تابع بخصوص برای انجام عملیات ریاضی بر روی مقادیر نسبی (مثل em, rem, vw, %) بسیار کاربردی و مفید است. در مثال […]