bottom

با استفاده از ویژگی bottom می توان فاصله لبه پایینی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر bottom ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, top می باشند. ویژگی های […]