border-top

از ویژگی border-top برای تنظیم حاشیه بالای عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.