border-top-width

از ویژگی border-top-width برای تعیین عرض حاشیه بالای یک عنصر استفاده می شود.