border-top-style

از ویژگی border-top-style برای تعیین نوع حاشیه بالای عنصر استفاده می شود.