border-top-color

از ویژگی border-top-color برای تعیین رنگ حاشیه بالای عنصر استفاده می شود.