border-right

از ویژگی border-right برای تنظیم حاشیه سمت راست عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.