border-right-width

از ویژگی border-right-width برای تعیین عرض حاشیه سمت راست یک عنصر استفاده می شود.