border-right-style

از ویژگی border-right-style برای تعیین نوع حاشیه سمت راست عنصر استفاده می شود.