border-right-color

از ویژگی border-right-color برای تعیین رنگ حاشیه سمت راست عنصر استفاده می شود.