border-left-style

از ویژگی border-left-style برای تعیین نوع حاشیه سمت چپ عنصر استفاده می شود.