border-image-width

از ویژگی border-image-width برای کوچک یا بزرگ کردن اندازه تکه تصویرهایی که توسط ویژگی border-image-slice برای حاشیه تصویری تعیین شده اند, استفاده می شود. این ویژگی به مرورگر می گوید که هر سمت حاشیه تصویری قرار است به چه اندازه عرض داشته باشد تا مرورگر بتواند حاشیه تصویری را به اندازه متناسب درآورد. به ناحیه […]