border-image-repeat

از ویژگی border-image-repeat برای تعیین چگونگی تغییر اندازه و چیدمان تکه های حاشیه تصویری, استفاده می شود. تصویر مورد نظر که برای حاشیه تصویری مورد استفاده قرار می گیرد بوسیله ویژگی border-image-slice به نه تصویر تقسیم می شود.     ویژگی border-image-repeat می تواند یک مقدار و یا دو مقدار داشته باشد. این مقادیر از […]