border-image-outset

به ناحیه داخلی, که قرار است حاشیه تصویری درون آن ترسیم شود, ناحیه حاشیه تصویری (border image area) گفته می شود. بصورت پیشفرض مرزهای این ناحیه بر روی مرزهای عنصر (border box) قرار می گیرند مگر اینکه بوسیله ویژگی border-image-outset ناحیه حاشیه تصویری, گسترش پیدا کند. در تصویر زیر خط خاکستری نشان دهنده ناحیه حاشیه […]