border-color

از ویژگی border-color برای تعیین رنگ حاشیه عنصر استفاده می شود.