border-bottom

از ویژگی border-bottom برای تنظیم حاشیه پایین عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.