border-bottom-width

از ویژگی border-bottom-width برای تعیین عرض حاشیه پایین یک عنصر استفاده می شود.