border-bottom-style

از ویژگی border-bottom-style برای تعیین نوع حاشیه پایین عنصر استفاده می شود.