border-bottom-color

از ویژگی border-bottom-color برای تعیین رنگ حاشیه پایین عنصر استفاده می شود.