mix-blend-mode

از ویژگی mix-blend-mode برای مشخص کردن حالت blend-mode در مورد آمیختن یک عنصر با محتوای پشت سر آن (backdrop) استفاده می شود. اول چند مفهوم را با استفاده از تصویر زیر بررسی می کنیم: source عنصر مورد نظر ما می باشد که می خواهیم ویژگی mix-blend-mode را بر روی آن اعمال کنیم. destination عنصر و […]

background-blend-mode

از ویژگی background-blend-mode برای تعیین حالت آمیختگی رنگ لایه های مختلف پس زمینه یک عنصر استفاده می شود. در CSS می توانید با استفاده از این ویژگی تصاویر پس زمینه یک عنصر را با هم و یا رنگ پس زمینه یک عنصر را با تصویر پس زمینه اش ترکیب کنید. برای آشنایی با حالت های […]