background-repeat

اگر عنصر، تصویری در پس زمینه داشته باشد می توان توسط ویژگی background-repeat تعیین کرد که تصویر تکرار شود یا نه و یا اینکه چگونه تکرار شود.