تعیین مکان پس زمینه به روش های مختلف

تعیین مکان پس زمینه با روش های انعطاف پذیر

صورت مسئله گاهی در طراحی نیاز داریم تا تصویر پس زمینه را در گوشه ای متفاوت از گوشه بالا سمت و چپ, مثلا پایین و سمت راست عنصر قرار دهیم. با استفاده از ویژگی background-position می توان چنین کاری را انجام داد اما اگر بخواهیم تا فاصله ای بین تصویر پس زمینه و لبه های […]

background-position

اگر برای یک عنصر پس زمینه ای تعریف شود ویژگی background-position مکان آن پس زمینه را برای آن عنصر (بعد از هرگونه تغییر اندازه پس زمینه) با توجه به ناحیه مشخص شده برای ترسیم پس زمینه تعیین می کند. این ویژگی کلمات کلیدی مثل top, bottom,right,left و center را می پذیرد. همچنین می توان مقدار […]