backface-visibility

ویژگی backface-visibility تعیین می کند زمانی که عنصر در فضای سه بعدی توسط ویژگی transform حرکت داده می شود پشت آن قابل مشاهده توسط بیننده باشد یا نه. در حالت پیشفرض اگر عنصری در فضای سه بعدی بچرخد پشت آن عنصر نیز قابل مشاهده است اما اگر مقدار hidden را برای این ویژگی تنظیم کنیم, […]