animation-timing-function

از ویژگی animation-timing-function برای کنترل سرعت یک انیمیشن در گذر زمان, استفاده می شود. به بیان ساده تر عملیات انیمیشن می تواند با سرعت خیلی زیادی شروع شود و با یک سرعت آرام به اتمام برسد. برای دانستن مقادیری که این ویژگی می تواند داشته باشد timing-function را بررسی کنید. مثال: .element { animation-name: bounce; […]