animation-play-state

با استفاده از ویژگی animation-play-state می توان یک انیمیشن را متوقف کرد و یا به حرکت در آورد. زمانی که مقدار این ویژگی برای یک انیمیشن برابر با paused شود انیمیشن در هر موقعیتی که باشد متوقف می شود و به محض اینکه مقدار این ویژگی برابر با running شود انیمیشن از همان نقطه ای […]