animation-fill-mode

با استفاده از ویژگی animation-fill-mode می توان برای یک انیمیشن تعریف کرد که در زمانی که اجرا نمی شود چه مقادیری را بر روی عنصر اعمال کند. به بیان واضح تر در زمان مکث قبل از اجرای انیمیشن و همینطور زمانی که انیمیشن به پایان می رسد چه مقادیری برای عنصر تنظیم شوند. بصورت پیشفرض […]