گرد کردن گوشه های داخلی

گرد کردن گوشه های داخلی

صورت مسئله گاهی نیاز داریم تا نگهدارنده ای مثل شکل زیر داشته باشیم که گوشه هایش از سمت بیرون تیز و از سمت داخل گرد است.     یک راه حل نه چندان جالب استفاده از دو عنصر است که می توان گوش های عنصر داخلی را با border-radius گرد کرد و عنصر بیرونی با […]