repeating-radial-gradient

از تابع ()repeating-radial-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع شعاعی تکرار شونده استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت دایره یا بیضی شکل در هم محو و به همان صورت در پس زمینه تکرار می شوند. این تابع دقیقا همان مقادیر تابع گرادینت شعاعی را می گیرد پس […]

radial-gradient

از تابع ()radial-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع شعاعی استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت شعاعی در هم محو می شوند. در این نوع گرادینت برخلاف <linear-gradient> که رنگ ها از یک سمت عنصر به سمت دیگر آن در کنار هم قرار می گیرند, رنگ ها […]

repeating-linear-gradient

از تابع ()repeating-linear-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع خطی تکرار شونده استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت خطی در یک راستای موافق در هم محو و به همان صورت در پس زمینه تکرار می شوند. این تابع دقیقا همان مقادیر تابع گرادینت خطی را می گیرد […]

linear-gradient

از تابع ()linear-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع خطی استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت خطی در یک راستای موافق در هم محو می شوند. تصویر زیر یک گردانیت خطی که تشکیل شده از رنگ زرد و بنفش است را نشان می دهد: تعریف گرادینت خطی […]

<gradient>

<gradient> یک نوع تصویر می باشد که از دو یا چند رنگ که به آرامی در هم محو می شوند تشکیل می شود. به عنوان مثال از آن برای سایه روشن کردن دکمه ها و یا عناصر دیگر استفاده می شود. در CSS گرادینت ها رنگ نیستند به همین دلیل نمی توان از آنها برای […]