repeating-linear-gradient

از تابع ()repeating-linear-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع خطی تکرار شونده استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت خطی در یک راستای موافق در هم محو و به همان صورت در پس زمینه تکرار می شوند. این تابع دقیقا همان مقادیر تابع گرادینت خطی را می گیرد […]

linear-gradient

از تابع ()linear-gradient برای ساخت گرادینت (<gradient>) از نوع خطی استفاده می شود به این معنا که دو و یا چند رنگ به صورت خطی در یک راستای موافق در هم محو می شوند. تصویر زیر یک گردانیت خطی که تشکیل شده از رنگ زرد و بنفش است را نشان می دهد: تعریف گرادینت خطی […]