animation-iteration-count

ویژگی animation-iteration-count تعیین می کند که یک انیمیشن چند بار برای عنصر انتخاب شده اجرا شود. مقدار پیشفرض این ویژگی 1 می باشد, به این معنی که انیمیشن یک بار از اول تا آخر اجرا می شود و تکرار وجود نخواهد داشت. همینطور می تواند مقدار infinite داشته باشد, یعنی انیمیشن تا بی نهایت تکرار […]