ساخت متوازی الاضلاع

ساخت متوازی الاضلاع

فرض کنید بخواهیم یک عنصر, مثلا یک دکمه را به شکل متوازی الاضلاع بسازیم راه حل شما چیست؟