افکت hover برای لینک یا متن

این داستان: hover

در این مطلب قصد ساخت افکتی برای زمانی که متنی را hover می کنیم, داریم. این ترفند توسط wesbos@ در این پست معرفی شده است.   دموی نهایی   See the Pen Fun hover effect by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.     نحوه ساخت اول از همه با استفاده از گرادینت خطی به حالت […]