()rotate

با استفاده از تابع rotate که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای دو بعدی بچرخانید. این چرخش بر اساس زاویه ای که برای تابع rotate تعیین می شود صورت می گیرد. و گردش دور مبدایی که بوسیله ویژگی transform-origin تنظیم شده است, انجام خواهد شد. زاویه مثبت برای […]