background-clip

ویژگی background-clip تعیین می کند که پس زمینه عنصر در کدام ناحیه و یا ناحیه ها ترسیم شود. هر عنصر از لحاظ مدل قسمت بندی دارای چهار ناحیه است که این نواحی شامل ناحیه محتوا (content-box), ناحیه فاصله داخلی (padding-box) و ناحیه حاشیه (border-box) و در نهایت ناحیه فاصله خارجی یا (margin-box) هستند. در حالت […]