color

از ویژگی color برای اعمال رنگ به متن عنصر استفاده می شود.