واحدهای مطلق

ویژگی های سی اس اس فقط می توانند مقادیر خاص مربوط به خود را قبول کنند. مقادیری مثل کلمات کلیدی, آدرس, رنگ و یا یک عدد. زمانی که یک عدد را برای یک ویژگی تعریف می کنیم در بیشتر مواقع نیاز است تا واحد آن عدد را نیز مشخص کنیم.