مقدمه سی اس اس

مقدمه سی اس اس

برای شروع کار با سی اس اس لازم است در مورد دلیل وجود این تکنولوژی و هدف آن بدانیم. همینطور مطالعه کوتاهی در مورد تاریخچه آن داشته باشیم و مفاهیم اولیه این تکنولوژی را مطالعه کنیم.