animation

animation یک ویژگی از نوع ویژگی های مختصر نویسی می باشد که با استفاده از آن می توان ویژگی های زیر را به صورت یکجا و مختصر در CSS تعریف کرد: animation-name animation-duration animation-timing-function animation-delay animation-iteration-count animation-direction animation-fill-mode animation-play-state فرض کنید مقادیر یک انیمیشن بصورت زیر برای یک عنصر تنظیم شده اند: .element { animation-name: […]