background-position

اگر برای یک عنصر پس زمینه ای تعریف شود ویژگی background-position مکان آن پس زمینه را برای آن عنصر (بعد از هرگونه تغییر اندازه پس زمینه) با توجه به ناحیه مشخص شده برای ترسیم پس زمینه تعیین می کند. این ویژگی کلمات کلیدی مثل top, bottom,right,left و center را می پذیرد. همچنین می توان مقدار […]