متن، فونت ها و لیست ها

متن، فونت ها و لیست ها

در این فصل با ویژگی های مربوط به متن ها آشنا می شویم. خواهیم آموخت چگونه متن خواناتر و زیباتری بنا به شرایط مختلف در قسمت های مختلف سایت داشته باشیم. همینطور در آخر این فصل نحوه استایل دهی به لیست های مختلف را بصورت دقیق بررسی خواهیم کرد.

font-family

ویژگی font-family فونت مورد استفاده برای محتوای عناصر را مشخص می کند.

font-size

بوسیله ویژگی font-size می توان اندازه فونت یک عنصر را مشخص کرد.