padding-top

با استفاده از ویژگی padding-top می توان عرض فضای داخلی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.