max-width

با استفاده از ویژگی max-width می توان یک عرض حداکثر برای عناصر مشخص کرد.