()dir:

()dir یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصر بر اساس جهت تعریف شده برای آنها استفاده می شود. جهت سند HTML یا همان صفحه وب بصورت پیشفرض از چپ به راست (LTR: Left to Right) است و نیازی به مشخص کردن آن نیست اما برای ما فارسی زبان ها نیاز است […]