بهبود کارایی انتخابگرها

در زمان طراحی, نوشتن انتخابگرها یکی از کارهایی است که دائما در حال انجام آن هستیم. در این مطلب نحوه تجزیه این انتخابگرها توسط مرورگرها بیان شده است و همچنین توصیه هایی در مورد نوشتن انتخابگرهایی با کارایی بیشتر نیز آورده شده است.