overflow

ویژگی overflow تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند. فقط عناصری که از نوع بلاک هستند محتوایشان سر ریز می شود. این ویژگی مقادیر زیر را می پذیرد:   overflow: visible; /* مقدار پیشفرض */ overflow: […]