<percentage>

نوع داده ای <percentage> نشان دهنده درصد (%) می باشد. که می توان از آن برای مقادیر طولی استفاده کرد.