حاشیه های تصویری پیوسته

حاشیه های تصویری پیوسته

صورت مسئله همانطور که گاهی طرح هایی برای پس زمینه ها در نظر می گیریم. برخی موارد نیاز است تا چنین طرح هایی را در قسمت حاشیه داشته باشیم. شاید جواب بدهید, کار ساده ای است می توانیم از border-image استفاده کنیم.

border-image

از ویژگی border-image برای تعریف یک حاشیه تصویری به جای حاشیه ای که برای یک عنصر توسط ویژگی border-style تعیین می شود, استفاده می شود. همینطور با استفاده از این ویژگی می توان یک لایه اضافی پس زمینه برای عنصر تعریف کرد. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصر نویسی می باشد که با استفاده […]